REGULAMIN SKLEPU:

Sklep internetowy oponysilesia.pl, działający pod adresem www.oponysilesia.pl prowadzony jest przez firmę Opony Silesia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bytomska 39 (Baza transportowa ZTE), 41-103 Siemianowice Śląskie działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6431769406, REGON: 369375553, KRS 0000716159.

Korzystanie z serwisu internetowego www.oponysilesia.pl jest jednoznaczne z akceptacją warunków w nim przedstawionych , bez prawa zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się na przedstawione poniżej warunki – nie jesteś uprawniony do korzystania z serwisu.

1 §

Strony transakcji

Sprzedającym jest firma OPONY SILESIA

Nabywcą w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski. Nie wysyłamy przedmiotów poza granice RP.

2 §

Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji są towary wymienione w ofercie sklepu internetowego przedstawione na stronie www.oponysilesia.pl w chwili składania zamówienia.

Wszystkie ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.oponysilesia.pl są wyrażone w polskich złotych i są cenami netto. Ceny znajdujące się na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, objęte gwarancją (informacja nie dotyczy opon oznaczonych jako Wyprzedaż z wyraźnym zaznaczeniem daty produkcji) lub rękojmią producenta lub dystrybutora oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych.

Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 „Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport”, za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

Jeśli opona jest starsza – podajemy informację w nazwie produktu o treści: DOT XXYY, gdzie XXYY to rok produkcji.

3 §

Zamówienia

Zamówienia w sklepie internetowym www.oponysilesia.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, korzystając ze strony internetowej sklepu. Z obsługą sklepu kontaktować się można w godzinach od 9 do 17  w dniach od poniedziałku do piątku. Do złożenia zamówienia nie jest potrzebne posiadanie konta w sklepie www.oponysilesia.pl. Wystarczy prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji konta w sklepie internetowym lub złożenie zamówienia w innej formie wymienionej w regulaminie z podaniem wszystkich niezbędnych opcji.

Sklep internetowy www.oponysilesia.pl potwierdza przyjęcie zamówienia od klienta w ciągu jednego dnia roboczego przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku trudności z potwierdzeniem zamówienia z winy klienta (np. nieprawidłowe dane kontaktowe) zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.

Zamówienia zostają przekazane do realizacji w dniu potwierdzenia lub w następnym dniu roboczym. Klient zostaje poinformowany o przekazaniu zamówienia do realizacji w dniu wysłania towaru przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie.

W przypadku zamówienia towaru z odbiorem osobistym towar jest rezerwowany na magazynie na okres maksymalnie pięciu dni. Po tym czasie w wypadku nieodebrania towaru rezerwacja jest odwoływana, a zamówienie anulowane.

4 §

Formy płatności

 • Gotówka.
 • Przedpłata przelewem bankowym.
 • Za pobraniem (Płatność gotówką podczas odbioru towaru dostarczanego przez kuriera).

5 §

Dostawa i odbiór towaru

Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów, czasu dostarczenia przez przewoźnika i wybranej firmy. Dokładamy wszelkich możliwych starań, żeby ten czas był jak najkrótszy.

W wielu przypadkach na terenie województwa śląskiego, opolskiego czy małopolskiego opony dostarczamy nawet w tym samym dniu roboczym lub dnia następnego po złożeniu zamówienia.

 • Odbiór osobisty – bezpłatny.
 • Odbiór osobisty możliwy po potwierdzeniu dostępności zakupionego produktu.
 • Magazyn firmy znajduje się przy ulicy Bytomskiej 39 w Siemianowicach Śląskich
 • Dostawa firmowym transportem sklepu

6 §

Gwarancje, reklamacje, zwroty

Każdy sprzedawany towar objęty jest gwarancją lub rękojmią producenta lub dystrybutora. Naprawy gwarancyjne świadczone są przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe zgodnie z warunkami gwarancji. Lista autoryzowanych serwisów jest dołączona do gwarancji bądź dostępna na stronach producenta.

Zgodnie z ustawą z dnia 02 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.u. z dn. 31 marca 2000r) konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy (dostarczenia przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6a. Powyższe oświadczenie powinno zawierać:

 • datę wystawienia oświadczenia
 • listę towarów podlegających zwrotowi
 • dane sprzedawcy
 • dane kupującego
 • rodzaj i numer dokumentu zakupu
 • termin dokonania transakcji
 • czytelny podpis kupującego

6b. Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży:

 • Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271. z późn. zm..).
 • Od umowy można odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni (Art.7 ust. 1).
 • Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy (Art.10 ust. 1).
 • Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. (Art.7 pkt 3).
 • Zwracany w tym trybie towar musi być w stanie niezmienionym (Art. 7 ust. 3) i zostanie przyjęty tylko i wyłącznie z kompletną jego zawartością (towar, dowód zakupu – faktura lub paragon, itp.), a sam towar będzie nieuszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

a6. Konsument dostarcza zwracany towar na swój koszt na adres firmy: Bytomska 39, 41-106 Siemianowice Śląskie z dopiskiem zwrot – odstąpienie od umowy zawartej na odległość

a7. Konsument po wysyłce towaru musi powiadomić o fakcie nadania przesyłki firmę Opony Silesia drogą telefoniczną, bądź mailową na adres biuro@oponysilesia.pl podając nr listu przewozowego. Brak powiadomienia może skutkować nie odebraniem przesyłki. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

a8. Zwrot kwoty należnej za zakupiony produkt następuje po sprawdzeniu stanu towaru, opakowania oraz kompletu dostarczonych dokumentów i akcesoriów. W przypadku, gdy towar zakupiony został na fakturę VAT, do konsumenta zostanie wysłana korekta faktury VAT, a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej.

a9. Konsumentowi nie przysługuje zwrot kosztów pakowania i dostawy poniesionych przy zakupie towaru i wyszczególnionych na dokumencie zakupu.

a10. W przypadku, gdy towar nie będzie spełniał warunków wymienionych w punkcie 5, zostanie odesłany do konsumenta na jego koszt, a konsument traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

7 §

Dokumenty sprzedaży

Dowodem zakupu w sklepie internetowym www.oponysilesia.pl jest faktura VAT lub paragon. Złożenie zamówienia przez kupującego jest jednoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Jeśli na fakturze lub paragonie znajdują się błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

8 §

Postanowienia końcowe

Firma Opony Silesia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedażowych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.oponysilesia.pl jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów regulaminu.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.oponysilesia.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Opony Silesia w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez sklep ww.oponysilesia.pl oraz Grupa Allegro sp z o. o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.oponysilesia.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ). Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są gromadzone z należytą starannością, i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych ich korekty oraz usunięcia z bazy danych sklepu.

Informacje prezentowane w sklepie internetowym www.oponysilesia.com.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Złożenie zamówienia przez kupującego nie oznacza zawarcia umowy kupna sprzedaży a jedynie ofertę kupna określonych towarów.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym, bądź dokumencie sprzedaży.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm znajdujące się w sklepie internetowym www.oponysielsia.pl stanowią wyłączną własność tychże firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Firma Opony Silesia dokłada wszelkich starań by opisy i dane techniczne umieszczanych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością, wszelkie dane techniczne i specyfikacje prezentowane w sklepie internetowym www.oponysilesia.pl pochodzą z oryginalnych materiałów producentów. Firma Opony Silesia nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży strony będą starały rozwiązać na drodze polubownej, a w przypadku gdy porozumienie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.